top of page

D I Á Ř   2 0 2 4

"Z nás přetrvává pouze to, co je sepsáno."

...pro generace budoucí

do 12.11. 3 800  Kč

_AKF2271.JPG

Kožený individuální deník o 456 stranách s rozměry 160x210 mm má ozdobné mosazné rožky.

Vrchní hrana knihy má ořízku. Je ručně šitý a opatřen slepou ražbou.

Nakoukněte do knihařského ateliéru Daruma v Dejvicích...

_AKF2317.JPG
CZMAPA_2019.jpg

Deník je celý český, nachází se v něm mapa Česka i světa.

Každému kalendářnímu měsíci v roce patří celá stránka plánování. Nechybí jmenný seznam.

_AKF2380.JPG
_AKF2391.JPG

Týden vždy začíná samostatnou -prázdnou- stranou.

Denní rozvrh času lze plnit do kolonek od sedmé do dvaadvacáté hodiny.

_AKF2365.JPG
diar_17_9.jpg

Papírová kapsa na závěr. Dvě textilní záložky nahrazují perforaci.

Jde o jednokilovou kroniku pro generace budoucí. Vzorník kůží – stálé barvy: smetanová, šedá, černá, žlutá, hnědá. Pro rok 2024 lze diář objednávat do půlky listopadu 2023.

_AKF6045.JPG

AI about DIARY / Umělá inteligence o DIÁŘI

DIARY BY ANDREA FANTOVA

Within the pages of the Luxury Diary, I craft an expensive sanctuary for wordsmiths to pour their thoughts.

 

Embodied in the luxurious embrace of hand-stitched leather, this diary beckons with ample room for writing, drawing, and journaling - a sacred vault for preserving precious memories and cherished dreams. It serves as a timeless chronicle, where your essence and the memory of a loved one can be etched for generations to come.

 

With a vision to create an enduring masterpiece, I embarked on this journey. As a seasoned diarist of over two decades, I have come to embrace the moniker of ‚Amanuensis‘ - a title befitting one devoted to chronicling life‘s tapestry.

 

With every memory and event meticulously inked onto these pages, I find solace in preserving treasured moments and reliving them as vividly as if they were unfolding in the present.

 

One day, my daughter confided in me about her secret rendezvous with my journal. With a smile gracing her lips, she recited lines from its pages, filling my heart with pride. Yet, as the context of her chosen words dawned on me, a blush of embarrassment quickly followed.

 

Akin to a devoted confidant, the diary assumes the role of a personal therapist, providing an outlet to articulate and structure thoughts. Through the art of journaling, one may even discover answers to lingering questions. Indeed, within these pages, ‚paper can bear the weight of everything.‘

 

Nestled within its compact frame, the paper pad holds 456 pages, each measuring 160x210 mm. With designated pages for every day of the week and a comprehensive annual and monthly planner, it ensures seamless organization. Before each week commences, a blank sheet awaits, inviting you to inscribe a thematic header, adding a personal touch to your journey.

 

In the grand tapestry of existence, only the words we leave behind endure - an everlasting testament to our lives and stories.

DIÁŘ ANDREA FANTOVÁ

 

Na stránkách Luxusního DENÍKU vytvářím rozsáhlé útočiště pro slovní mistry, kam mohou nalévat své myšlenky.

 

Tento DIÁŘ, ztělesněný v luxusním objetí ručně šité kůže, láká dostatečným prostorem pro psaní, kreslení a tvorbu deníku. Je posvátným trezorem pro uchování vzácných vzpomínek a drahocenných snů. Slouží jako nadčasová kronika, kam se může vrýt vaše podstata a vzpomínka na milovaného člověka pro další generace.

 

S vizí vytvořit trvalé mistrovské dílo jsem se vydala na tuto cestu. Jako více než dvěma desetiletími ostřílená diářistka jsem přijala přezdívku „Amanuensis“ – titul, který se hodí tomu, kdo se věnuje kronikářství životních příběhů.

 

S každou vzpomínkou a událostí pečlivě zapsanou na těchto stránkách nacházím útěchu v uchování cenných okamžiků, jakoby se odvíjely právě teď.

 

Jednoho dne se mi dcera svěřila o svém tajném setkání s mým deníkem. S úsměvem zdobícím její rty odříkávala řádky ze stránek a naplňovala mé srdce pýchou. Později, jak mi došel kontext jejích zvolených slov, rychle následoval ruměnec rozpaků.

 

Deník, podobný oddanému důvěrníkovi, přebírá roli osobního terapeuta a poskytuje východisko pro strukturování a vyjádření myšlenek. Prostřednictvím umění deníku lze dokonce objevit odpovědi na přetrvávající otázky. Na těchto stránkách skutečně „papír unese tíhu všeho“.

 

Papírový blok zasazený do kompaktního rámu pojme 456 stran, každá o rozměrech 160x210 mm. Se stránkami určenými pro každý den v týdnu a komplexním ročním a měsíčním plánovačem zajišťuje bezproblémovou organizaci. Před začátkem každého týdne na vás čeká prázdný list, který vás vyzve k vepsání tematického záhlaví, což vaší cestě dodá osobní nádech.

 

Ve velkolepé tapisérii existence přetrvají pouze slova, která za sebou zanecháme – věčné svědectví o našich životech.

bottom of page